Nieuws - Elektrische keuring

ELEKTRISCHE KEURING

Sinds 1 juli 2008 is het verplicht om bij de verkoop van een woning de elektrische installatie te laten controleren volgens de regels van het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties). Installaties van na 1 oktober 1981 werden reeds gekeurd bij ingebruikname. 

Hiervoor werken wij samen met gecertificeerde keurders om aan onze klanten deze keuringen af te leveren. In de linkerkolom kan u een voorbeeld zien van een elektrische keuring en een elektrisch schema van een woning. Wanneer een woning niet voorzien is van een elektrisch schema, zal men rekening moeten houden met een meerkost voor de keuring. 

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid van personen, behoud van goederen te garanderen en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

IN WELKE ANDERE SITUATIES IS DE KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OOK VERPLICHT

Bij de indienststelling van een nieuwe installatie (nieuwbouw).

Bij een beduidende uitbreiding van een bestaande installatie (voorbeeld na een verbouwing met uitbreiding van woonvolume)

Bij een belangrijke wijziging van de installatie (voorbeeld na het volledig vernieuwen van de installatie). 

Bij tijdelijke installaties (o.a. werfkasten, …).

De eigenaar van het gebouw. In geval van verkoop dient de verkoper op zijn kosten de inspectie te laten uitvoeren. Het staat koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling andere afspraken te maken.

WANNEER MOET HET KEURINGSVERSLAG BESCHIKBAAR ZIJN

Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik van het onderteken van de notariële akte. De notaris(sen) zullen de aanwezigheid ervan controleren. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop opgeschort worden tot de keuring uitgevoerd werd.

WAT INDIEN DE KOPER BESLIST DAT HET CONTROLEONDERZOEK NIET NODIG IS, OMDAT HIJ HET GEBOUW GAAT AFBREKENOF DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOLLEDIG GAAT RENOVEREN

De verkoper kan in de authentieke akte laten vermelden dat de koper de overheid schriftelijk moet informeren van de afbraak van de wooneenheid of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De overheid maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem een positief controleverslag toe te zenden van zodra de nieuwe installatie in gebruik genomen wordt. Het adres waartoe de koper de kennisgeving moet versturen is 'Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur, North Gate III, Koning Albertlaan 16 te 1000 Brussel'.

WAT ALS DE INSTALLATIE WORDT AFGEKEURD 

De verkoper is dan verplicht om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

De nieuwe eigenaar heeft dan afhankelijk van de inbreuk(en) 12 tot (meestal) 18 maanden de tijd om de installatie in orde te maken. De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden, kan u terugvinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde. Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds overtredingen overblijven, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie hiervan ingelicht.

KAN DE VERKOOP DAN DOORGAAN INDIEN DE INSTALLATIE AFGEKEURD WERD

Het maakt niet uit of de installatie goed- of afgekeurd werd, de verkoop kan gewoon doorgaan.

HOE LANG IS EEN POSITIEF KEURINGSVERSLAG GELDIG 

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig.

WAT HEB IK NODIG OM DE KEURING TE LATEN UITVOEREN 

Bij de keuring dient u een ééndraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak - en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) voor te leggen.

HOE GEBEURT DE CONTROLE

Administratieve controle: er gebeurt een nazicht van het 

   ééndraads- en situatieschema

● Visuele controle: er gebeurt een nazicht van de schema's met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materieel.

Controle door beproeving: dit behelst de test van de   

   differentieelschakelaar(s).

Controle door meting: er gebeurt een aardings-, isolatie-, 

   foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting

Bij een verzwaring van de installatie (o.a. bij het overschakelen naar drijfkracht).

WIE MOET DEZE CONTROLE AANVRAGEN

Om de 25 jaar voor elke installatie.

ADVIES COOPMAN

 WWW.ADVIES-COOPMAN.BE

Copyright ® 2010 Advies Coopman